« terug naar vorige pagina

Privacystatement

Huisartsenpraktijk ’t Dorp

Via de website www.t-dorp.nl van Huisartsenpraktijk ’t Dorp, gevestigd aan de Dommelseweg 26, 5554 NR Valkenswaard en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81435894, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Huisartsenpraktijk ’t Dorp acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 16 Februari 2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Het betreft de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • [BSN-nummer]
 • DigiD
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Polisnummer
 • Medische gegevens
 • Inloggegevens
 • IP-adres

Doeleinden van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

 • het verlenen van toegang tot de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het gebruikmaken van de diensten die wij op de website aanbieden, zoals het maken van een (e-)afspraak met uw zorgverlener of het opvragen van uw gegevens bij uw huidige apotheek, zodat wij u op veilige wijze medicatie kunnen verstrekken;
 • uw aanmelding voor en het gebruik van het web portaal van [net / eHealth / E-mental health];
 • de behandeling van bestellingen van herhaal medicatie via [het web portaal van MijnGezondheid.net], het informeren over het verloop ervan en het leveren van de bestelde producten;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via, bijvoorbeeld, de website en het daarop aangeboden formulier of via een e-consult op het web portaal van MijnGezondheid.net;
 • het behandelen van klachten die zijn ingediend via onze klachtenprocedure en het informeren over het verloop ervan;
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na uw toestemming;
 • het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het aanbieden van diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, te bereiken of voor zolang nodig is om aan een wettelijk voorschrift te voldoen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit. Om verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Google Analytics en Piwik Web Analytics cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om beter inzicht te krijgen in onze klanten. Zo kunnen wij onze diensten hierop afstemmen en rapporten opstellen over de websiteactiviteit. Voor het verzamelen van deze gegevens maken wij gebruik van Google Analytics. Daarnaast maken wij tevens gebruik van Piwik Web Analytics, een systeem dat zich richt op het waarborgen van uw privacy bij het verzamelen van gegevens.

Voor de voorgaande onderzoekdoeleinden wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar onze eigen beveiligde servers. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Piwik gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Piwik niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door ons een e-mail te sturen aan info@t-dorp.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren.

Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

ICT-leveranciers

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Zo maken wij voor het beheer en verwerken van onze medische dossiers gebruik van de diensten van PharmaPartners B.V.. PharmaPartners levert hiertoe via de clouddienst Software as a Service (SaaS) het zorgverlenersinformatiesysteem waarin wij de medische dossiers verwerken. Met andere woorden, het Elektronisch PatientenDossier (EPD) wat wij gebruiken wordt in de Cloud opgeslagen en verwerkt bij PharmaPartners. PharmaPartners maakt hierbij op haar beurt gebruik van de diensten van zusterorganisatie en subverwerker PinkRoccade Healthcare B.V.

Via de systemen van PharmaPartners bestaat de mogelijkheid om eenvoudiger gegevens uit te wisselen met andere zorgaanbieders in dezelfde regio die ook gebruik maken van de systemen van PharmaPartners. Wanneer zorgaanbieders in dezelfde regio gebruik maken van een EPD bij PharmaPartners, dan kan onderlinge uitwisseling van gegevens technisch eenvoudig en veilig op dezelfde omgeving (in de Cloud) bij PharmaPartners worden ingeregeld. Hiertoe bieden de systemen van PharmaPartners ook diverse uitwissel-functionaliteiten.

Wij hebben hiertoe in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming onder meer een verwerkersovereenkomst gesloten met PharmaPartners, en PharmaPartners heeft op haar beurt een sub-verwerkersovereenkomst gesloten met PinkRoccade Healthcare.

Clustersamenwerking

Om deze uitwisseling met andere zorgaanbieders in de regio via de systemen van PharmaPartners goed en veilig te laten plaatvinden, hebben wij met deze zorgaanbieders samenwerkingsafspraken gemaakt (dit noemen we de Clustersamenwerking). Deze afspraken zien onder meer over de omvang van de samenwerking (welke zorgaanbieders nemen deel), het doel van de samenwerking (waarom werken we samen), de manier waarop onderling wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving (hoe voldoen we bij de samenwerking aan wet- en regelgeving), gezamenlijk onderhoud van de systemen (hoe houden we de systemen werkend en schoon) en de manier waarop gegevens worden uitgewisseld (hoe en onder welke voorwaarden kunnen we gegevens uitwisselen op de systemen van PharmaPartners).

Binnen de clustersamenwerking op de systemen van PharmaPartners is hiervoor onder meer een gezamenlijk patiëntenzoekscherm ingericht. Dit betreft een centraal scherm met alle patiënten die in behandeling zijn bij 1 van de zorgaanbieders die deel uitmaken van de clustersamenwerking. Op dit centrale zoekscherm zijn BSN, geslacht, geboortedatum, voornaam, achternaam, adres, verzekering met polisnummer en het mensnummer van de patiënten zichtbaar, en hiermee kan een zorgaanbieder die deelneemt aan de clustersamenwerking een patiënt opzoeken indien dit nodig is.

Ook is er binnen de clustersamenwerking sprake van gedeelde stamgegevens van patiënten, wat betekent dat de stamgegevens van een patiënt binnen een clustersamenwerking door zorgaanbieders waar deze patiënt een dossier heeft, worden gedeeld. De volgende gegevens zijn onderdeel van de stamgegevens: geslacht, geboortedatum, voornaam en voorletters, familienaam, geboortenaam, zorgverzekering, huisarts, apotheek, e-mailadres, IBAN, BSN. Dit betekent dat wanneer een wijziging wordt doorgevoerd in de stamgegevens door zorgaanbieder A, deze wijziging direct ook inzichtelijk/doorgevoerd zal zijn in de stamgegevens van zorgaanbieder B. Op deze manier zorgen we er gezamenlijk voor dat de juiste en meest recente gegevens beschikbaar zijn.

Afsluitend is er binnen de clustersamenwerking sprake van gedeelde Intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA’s). Dit betekent dat de ICA-gegevens van een patiënt binnen een clustersamenwerking door zorgaanbieders waar deze patiënt een medisch dossier heeft, worden gedeeld. Als gevolg hiervan zal, wanneer een wijziging wordt doorgevoerd in de ICA’s door zorgaanbieder A, deze wijziging direct ook doorgevoerd zijn in de ICA’s van zorgaanbieder B. Op deze manier zorgen we er gezamenlijk voor dat de juiste en meest recente ICA’s beschikbaar zijn. Ook zal telkens worden vastgelegd welke Zorgaanbieder een wijziging of invoering van ICA’s heeft uitgevoerd.

Deze verwerkingen van persoonsgegevens binnen de clustersamenwerking gebeuren door de deelnemende zorgaanbieders gezamenlijk, en om die reden is hierbij sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. Hiertoe hebben wij in overeenstemming met artikel 26 AVG afspraken gemaakt met de andere zorgaanbieder die deelnemen aan de clustersamenwerking over deze gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens.

Minderjarigen

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruikmaken van onze website en de diensten die hierop worden aangeboden.

Websites van derden

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de diensten van Huisartsenpraktijk ’t Dorp. U dient zich ervan bewust te zijn dat Huisartsenpraktijk ’t Dorp en de websitebeheerder niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mailbericht te sturen naar info@t-dorp.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 040-201 26 49